Can Mermer Can Mermer

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 

 

Esnaf Siciline kayıt olan esnaf ve sanatkarın kayıtlı olmakla mükellef olduğu meslek kuruluşudur.

 

Odaya üyelik zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Ancak bunun yolu Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü’nden geçer. Esnaf ve Sanatkârlar çalışmaya başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde durumlarını bağlı bulunduğu sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Sicile kaydı yapılan kimsenin bilgileri sicil tarafından elektronik ortamda ilgili odaya gönderilir. İlgili oda yapacağı ilk yönetim kurulu toplantısında üyeliğe karar verir. Böylece bir esnaf ve sanatkârın üyelik kaydı tamamlanmış olur.

Oda ne işe yarıyor?

Vergi mükellefi olan her esnafın 5362 sayılı kanun gereği esnaf sicil kaydı olması gerekiyor. Esnafa çok düşük faizle kredi imkânı veriyor. Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapmak.

Üyelik Şartları Nelerdir?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

4-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

Kimler Esnaf Sicil’ine kayıt olur?

Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri ifade etmektedir. Bu tanıma uyan ticari faaliyette bulunan kimseler Esnaf Sicil’ine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

İşyeri açarken hangi belgeler istenmektedir?

Vergi kaydını açtıran esnaf ve sanatkârımızın, Sicil Müdürlüğümüze gelirken yalnızca TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile başvurması yeterli olmaktadır. Bizzat başvuru yapamayacakların noter kanalıyla vekalet verdikleri şahsın, vekalet evrakı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile başvurması gerekmektedir. Nüfus cüzdanı aslının ibrazı yeterlidir.

Üyenin Görevleri

1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek. Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.

2-Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

4-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları kararlara uymak zorundadırlar.

Esnaf ve sanatkâr çalışmaya başladığı halde sicile ve dolayısıyla Odaya kaydını yaptırmıyorsa ne yapılabilir?

Sicile ve dolayısıyla odaya kaydını yaptırmayan kimselerin tespiti halinde yapılması gereken iş öncelikle, bu kişilerin Birlik tarafından ruhsat vermeye yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesidir. Bu makam belediyelerdir. Belediyeler bu müracaat üzerine şahsın işyerinin faaliyetini sicil kaydını yaptırana kadar durdurmak zorundadır.

Ayrı işyerinde farklı konuda faaliyette bulunuluyorsa üyelik bakımından durum nasıldır?

Ayrı işyerinde ayrı meslek dalında faaliyet gösteriliyorsa, her iş yeri için o meslek kolundaki odaya kayıt olmak gerekir.

Esnaf ve sanatkarlar ticaret ve sanayi odasına kaydedilebilinir mi?

Kaydedilemez. Ancak Esnaf ve sanatkâr ayrıca bir şirket kurar veya şirkete ortak olursa, bu nedenle ticaret sicili yoluyla anılan odalara üye olurlar.

Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar ruhsat ile ihale ve kredi işlemlerinde esnaf ve sanatkarlardan odaya üye olduklarına dair belge istemek zorunda mıdırlar?

Bu kurum ve kuruluşların oda üyesi olunduğuna dair belge istemeleri zorunludur. Belediyelerden alınacak çalışma ruhsatında bu belgeye ilaveten sicil tasdiknamesi de istenilmelidir.

Odaya kayıt sırasında alınan kayıt ücreti yanında ayrıca yıllık aidatta alınabilir mi?

Kayıt ücretinin alındığı yıl yıllık aidat alınamaz.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat ile oda birlik federasyon ve Konfederasyon’un düzenleyeceği belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretleri belirleme yetkisi kime aittir?

Bu yetki 5362 sayılı Kanun’un 61. maddesinde belirtilen esaslar içinde kalmak kaydıyla iller ve meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak Konfederasyon tarafından belirlenir.

Kayıt ücreti ve yıllık aidatın tahsili nasıl yapılmalıdır?

Kayıt ücreti kayıt sırasında, yıllık aidat Nisan, Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir. Oda kaydının sildirilmesi halinde, kaydın silindiği ay itibariyle aidat alınır. Zamanında ödenmeyen aidat ve katılma payına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki Kanun’da belirlenen gecikme zammı oranında ilave yapılır, ancak gecikme zammı yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçmez.

Fiyat tarifeleri nasıl düzenlenir?

Esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesi bağlı oldukları oda tarafından hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kurulu tarafından onaylanır veya reddedilir. Birliğin tarifeyi re’sen değiştirerek onama yetkisi yoktur. Kabul veya ret kararı otuz gün içinde verilir. Onaylanmışsa yedi gün içinde odaya, belediyeye ve mülki amirliğe bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Belediye veya mülki amirin uzlaşma arayışı ve komisyona itiraz hakkı vardır. Komisyon itirazı kabul ederse tarife uygulanamaz. Ancak ilgililer 10 gün içinde ticaret mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Esnaf sicile kayıt olduktan kaç gün sonra resmi gazete alınabilir?

Resmi gazete aynı gün sicilden alınabilir.

Hem esnaf odasına kayıt olup hem de ticaret odasına kayıt olabilir miyim?

Hayır olunamaz, esnaf ise esnaf odasına tacir ise ticaret odasına kayıt olunur.

Vize süresi ne zaman sona eriyor?

Vize işlemi kaldırılmıştır, sadece esnafın bilgilerinde (adres, meslek, unvan vb.) değişiklik veya sicil tasdiknamesi isteği olması durumunda sicil müdürlüğüne gelmesi gereklidir.

Faaliyet belgesini nereden alabilirim?

Odadan alınabilir.

Esnaf için gerekli olan TESK kartı nereden alabilirim?

Sicile kayıtlı her esnaf Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonun verdiği TESK kartı sicilden alabilir. Kayıtlı değilse öncelikle sicile kaydolması gerekmektedir.

 

 


Etiketler : Sıkça Sorulan Sorular